TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณทางเท้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 31 มกราคม 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม
พุธ, 31 มกราคม 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
อังคาร, 30 มกราคม 2024
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จันทร์, 29 มกราคม 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผู้บริหารสถานศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2024
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วย หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๗... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (img20240206_15115265.pdf)img20240206_15115265.pdf[ ]34 Kb

กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณทางเท้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณทางเท้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาล ตัดกิ่งไม้และเก็บขยะ

altaltaltalt

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม

altaltalt

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เห็นประโยชน์และตระหนักในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning+Desige Thinking ตามหลักศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอื่น ตลอดจนนำรูปแบบการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

 

โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสามารถดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดได้ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการภาครัฐโดยสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็น การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นการรับสินบน และประเด็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 คน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 36

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.